Gïeline åahpenidh 3 - Lohkehtæjjan bïhkedimmie

Et læreverk i sørsamisk språk, tilpasset elever i 3. trinn med samisk som førstespråk.

I tillegg til lærerveiledningen, består læreverket av en lesebok og en arbeidsbok med CD. Trine Noodt har illustrert boka.