Mån lav håjen

Gåktu la håjen liehket.

Girjje tjielggij dåbdov máná oadtjun gå lidjin håjen ja manen la nav. Gåvå girjen vuosedij dáhpádusájt buorre vuohkáj. Duogen girjen la æjgát-/åhpadiddjijbagádus.

Girjje aj gávnnu nuortta- ja oarjjelsámegiellaj.