Juohkem vaddá oahpop

Juohket le buorre dáhpe. Ienemusájt gev mån dåptåv le ávon gå gávnnuji nágin gudi sihti juohket.

Da gudi juohke dahki gæhppadabbon midjij nuppijda sadjihij biedjat vaj ep dárbaha ådåstis álgget. Juohkem dáhká ådåsis adno luondulasj oassen árkkabiejves. Mån nuolav háhtav sijáj åvdås gudi lij juohkám bargojt mujna. Gå gávnnuji buorre juohkke dåppen ålggon, manen mån dárbahav buorebu sjaddat? Juohkem le muhtemijda dat dåbdås uksasjielma-mijlla. Manen la nav? Juohkema vaddá ienep aktisasjbargo. Ienep aktisasjbarggo vaddá ienep oahppamav. Jus juogáv de viehkedav dasi. Manen mujna ij la næhttakultuvrra ja juohkemkultuvrra mij ij la sæmmilágásj. Gatjádav manen nav moadda diebttji“lijkkuv”- boalov  Facebookan? Dat la gæhppat adnet, ja ienemusá gudi lij Facebookan adni dav duolloj dálloj. Le gus ratjástibme unne ja vuojtto allak? Iv la sihkar, lev diehtemvájnok ja sidáv oahppat ienebujt dan birra. Lev muhtem mærráj ájádallam juojddájt. Iv riekta diede jus le vuosstefámo vaj mån juorrulav, hehpaduhtáv vaj lev lájkes. Danen mån biedjiv suohtas pollav muv bælláj- Polla namma le “Manen ij juohket?”

Loajtot barggat  ja juorrulibme ájnnasamos vuosstefámo?

Muv guoradallamij tjadá gånnå iv la nav snivva guoradallam le loajttot barggat bajemusán. Nuppát saddjá boahtá “Iv mån diede jus mujna l makkirak árvvo vaddet nuppijda” Majt mån gávnniv duodastij majt mån åvddåla ájádalliv. Ienemus oasse sihti nuppe galggi juohket, sij oadtju buorijt iehtjádis, ja e dárbaha ietja buktet majdik.. Dat ij la buorre attesta juohkkatjij. Gijtov gå javllabihtit njuolgga dimna dij gudi lihpit vásstedam. Majt så galggá  ájádallat dán birra? Le juohkemprosjækta javladum ij galga vuorbástuvvat? Vuorbálattjat le moadda ma sihti juohket, valla e rat sidá danen gå le iehpesihkara. Akta låhkkijs vadda sierralágásj kommentárav. Sån tjálá: "Mån iv diede jus dav majt lav dáhkam le nuoges buorak?" Vijddábut sån tjállá: "Mån jáhkáv gæhppat la nievret jáhkket ietjas birra, ja mujna l gæhppat ájádallat mujna ælla makka vaddet nuppijda gudi åhpadij sammi dásen. Dájt ájádusájt jáhkav ájnas la rievddat, danen gå miján dimna le geŋgalágásj barggamvuohke ja gåktu åvddån buktep åhpadusáv. Jus smidá sjaddap juogátjit mån lav sihkar kvalitehta mijá dahkamusájda lassán. Gå gæhttjap guhtikguojmema bargojda mij gæhppadij oadtjop ietjá vuojnnusijt – ma máhtti ietjada oahppamin. Suojttá juohkem aj máhtá liehket inspirasjåvnnå ådå oahppamvuogijda, ja ájnas ietjájduhttemij, mij vas måvtåstuhttá ietjat ja oahppijt." Kommentára tjadá mij dádjadip manen la ájnas juohket. Vitálitehtta, ådåstuhttem ja åvddånæhttem sjaddá luondulasj oasse birrusijs gånnå dábálattjat juohke. Mijá klássalaŋá dárbahi vitamijnajt oadtjot. Ale háreduvá loajjtot barggamis ja ja ietjat sensurajs. Jus moadda juohke binnáv máhtá juohkemprosjæktta boahte guhkás. Dån máhtá binnátjav dahkat, ale ietja birra nievret ájádalá. Iellem le oadne, ja mij dálla viessop,- dálla viessop ja dálla máhttep  juohket. Dálla máhhtep vaddet vitamijnajt sebrudahkaj majt dárbahip.  Jus dagáv binnitjav ja dån dagá binnitjav, mij ruvábujt boahtep dåk ruvábujt! Mån sihkkarijt jáhkáv sjaddá ienep oahppam ja aktijvuohta jus juohkep. Ij dárbaha liehket ållo. Moadda jågåtja sjaddi stuorra jåhkån. Muhhtijn la millimeter nuoges. Dimna hæhttuji ietjasijn álgget. Jus moaddá ietjasij álgge sjaddá buorre!

Bonus dajda gudi juohke

Muv vásádusáj tjadá sjaddá munji vaddusa juohket; Nannusap æjggo diedojda majt mån oadtjov ja buorre tjadnus sisadnuj.  Mån biejav ienep dættov ietjastim vaj buorre struktuvrav anáv dajda ma galggá lågåduvvat iehtjádijs. Ja guláv dat la buorre ájádallamvuohke gåktu galgav ájádallat ietjam juohkemis. Jus nuppe oadtju buorev muv bargos dat la buorre bonus.  Boade sæhkáj åvddånahttemij ja aktisasjbargguj. Galga vuojnnet bonus tjuovvo.