Bewafá

Vuelie jïh qawwali.

Transjoik:n elektrovniske veartenemusihke gaavnede pakistaanen qawwali-laavlojinie Sher Miandad Khan. 

Dah veartanasse sïllin jïh CD:m åålmehtin mij pakistaanen qawwali-aerpievuekiem tjalmahtahta. Daate annje Transjoik, annje vuelie jïh annje joekoen tjoeje lea, men daate læjhkan mij jeatjebe!

  1. Vuelkedh
  2. Mere dil de ander tu
  3. Bewafá
  4. Dil mera
  5. Aag ishq ne laye
  6. Maeh nena de
  7. Jinde mahi mahi
  8. In Lahore