Veartenen vïerremes reakedsbiejjie

Maanagærja.

Rubenen reakedsbiejjie jïh dam edtja heevehtidh. Guktie almetjh åådtje feestese båetedh? Jïh guktie dejtie nïejtide bööreste? Ruben jïh Kent tjoerijægan vietsele sjïdtedh – dallahmasten! Ij gujht baernieguaktide juhtieh guktie sïjhtijægan. Lustes gærja maanide jïh noeride.