Sualadamme voelpe

Maanagærja "Stjålet venn" saemien jarkoestovveme.

Giesie-eejehtimmien Gåsta arhpehtovveminie. Arhteminie giejnie akt aktesne årrodh. Ij gie jeatjebe gåetesne, tjidtjie barre gåetiem bueredeminie. Akten biejjien Gåsta bïenjem vuepteste bovren ålkolen tjahkan. Eevre oktegh. Ihkie tjidtjebe jeahteme ij åadtjoeh ovnohkens bïenji gåajka vaedtsielidh, dellie ij leah gujht dïhte desnie juste dellie.

Ejva-Krihke Jonassen saemien jarkoestamme.