Skuvlasátnelistu

Noerhtesaemien – daaroen skuvlebaakoegærja.

Skuvlebaakoegærja noerhtesaemien- jïh daaroengïelesne. Jeenemes boelhke gærjeste aaj Kondrad Nielsenen baakoegærjine gååvnese jïh dah baahkoeh tornesaemiengïelesne provhkesuvvieh. Baakoegærjesne aaj baakoeh gååvnesieh mah eah leah sïejhme baakoeh tornesaemiengïelesne, men noerhtesaemiengïelen tjaelemegïelesne gååvnesieh.