Rovnegs veartene-elmie

Guvviegærja veartene-elmien bïjre.

Omslag av boka Rovnegs veartene elmie.

Guvviegærjan leah ovmessie guvvieh planeetijste, naestijste, askeste jïh goeksegistie. Gærjesne maehtebe saemien naestie-elmien bïjre lohkedh, guktie naestien jallh naestieguvvien nommh, guktie maahta naestieh tsïegline jïh tsåahkine nuhtjedh jïh man vihkeles aske jïh naestie saemide orreme.