Plusse 1B

Matematihke aalkoeööhpehtimmese

Åarjelsaemien matematihkegærja aalkoeööhpehtimmese.

Gærja aaj goh digitaalegærjine nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.