Pluppe jïh gaskejijjhbiejjie

Maanagærja Pluppen jïh gaskejïjjhbiejjien bïjre åarjelsaemiengïelesne.

Pluppen lea plaave voepth jïh doedteri gaskem årroeminie. Daennie gærjesne åadtjobe tjaebpies noerhte-skandinaaven eatnemem vuejnedh jïh Pluppen jieleme ealojne ektine. Marja-Meele Päiviö gærjam åarjelsaemiengïelese jarkoestamme.