Peanna

Gærja lea aelhkies lohkedh.

Gærjan soptseste lea peannan bïjre mij juvride jïh guelide viehkehte. Gærja mierie-tjaaleginie tjaaleme (jeatjah nommh leah aaj tjelmehtstjaeleme jallh braille) mij lea tjaelemevuekiem almetjidie mah tjelmide fæjloedamme. Guvvide maahta damtedh.

Gærja aaj noerhtesaemien- jïh julevsaemiengïelesne gååvnese.

(Sjïereööhpehtimmie, sjïerepedagogihke)