Orre tjielhke

Lohkemegærja maanide.

Gærja saakeste Guri jïh sov orre tjïelhkem bïjre. Gærjam maahtah sjïere ööhpehtæmman nuhtjedh, jïh aaj gïeleööhpehtæmman maanide maadthskuvlesne.

Gærja aaj noerhte- jïh julevsaemiengïelesne gååvnese, jïh aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne.