Muv rámátgirjje

Bijpelesoptsesh maanide. 

Gærjan leah 16 åenehks bijpelesoptsesh, dovne guvviej-, rohkelassi- jïh laavloejgujmie.

Gærja bööremes sjeahta, maanide 0 jaepien raejeste 6 jaepien raajan.