Manne hujnies

Gærja hujniem bïjre.

„Manne hujnies“ lea maanagærja åarjelsaemiengïelese. Gærja eejhtegidie –jïh lohkehtæjjide bïhkede guktie maanajgujmie maehtieh aamhtesinie barkedh.

Gærja saakeste guktie domtoeh gosse hujnies, man åvteste maanah hujnies sjidtieh jïh guktie maahta maanide vihth aavoedidh.

Gærjesne guvvieh mah fïereguhten deahpadimmiem vuesehte.

Gærja aaj noerhtesaemiengïelese gååvnese.