Lang, lang rekke - Arbeidsbok

Daate lea learohken barkoegærja gearjese Lang, lang rekke.

Daate barkoegærjam lohkemegærjese Lang, lang rekke. Gærja learoehkidie 3 klaassesne sjeahta, mah saemien voestes gïeline luhkieh. Ovmese guvvie- jïh tjaalemelaavenjassh gærjesne gååvnesieh.

Gærja aaj digitaalegærjine nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.