Laara jïh skovterenïejte

Laila Stienen soptsese Ei jente på scooter, åarjelsaemiengïelesne.

Lasse Elinem måjhtele, dïhte tjaebpemes nïejte, sov mielien mietie. Nïekede Ranne, sov skoedtje, edtja væjkeles båatsoebïenje sjïdtedh. Dïhte aaj nïekede stoerre ealoem utnedh, gosse geerve sjædta. Lasse ajve 16 jaepien båeries, så ij annje daejrieh guktie sjædta.

Berit Marit Hætta gærjan guvvieh guvviedamme jïh Åse Klemensson gærjam åarjelsaemiengïelese jarkoestamme.