Jïengesne geerehtalleme

Åarjelsaemien lohkemegærja learoehkidie gaskedaltesen raejeste noereskuvlen raajan.

Emile jïh Jaahke tjuatsaldahken mearoegaadtan vaadtsajægan. Hïehkesth jïengelehkie loevene man nelnie baernieh vuelkieh gabpelden. Ij gie gan govlh dah viehkien mietie tjåarvoeminie. Maam dle darjodh?