Jeg gir deg mitt hjerte

Gærja jealadehtemen bïjre jïh maanaj bælloe gosse eejhtegh skïemtjijieh.

Saemiej åålmegebiejjien kronprinspaarre Kárášjohkese båateme. Issát vaajteleminie åadtjodh Kronprinsessine gaavnesjidh jïh dïsse vadtesem geelkedh. Govleme lea krovneprinsessa jeenjh maanah viehkiehtamme. 

Gærjesne noerhtesaemien jïh daaroen teekste loevt-sæjraj tjåadtjoen. 

Nina Marie Andersen guvvide dorjeme.