Geevlije saajvenïejte

Maanagærja Jussen jïh altese onneåabpan bïjre.

Jussen lea onneåabpa mij eevre sjeavodh orreme men akten biejjien faahketji aalka plïengedh jïh vïerebe jïh vïerebe sjædta. Tjidtjie gaajhkine pryövoe, men ij mejnie nåhtedh. Aajja dellie ussjede mejtie onneåabpa akte saajvenïejte.