Gaskejïjjen jemhkielisnie.

Gærjan soptseste lea luhkie tjeakoes agentij bïjre.

Gærja golhpestæjjide sjeahta jïh learoehkidie mah leah sjïere daerpiesvoeth.

Gærja aaj noerhtesaemien-, daaroen- jïh julevsaemiengïelesne gååvnese.

(Sjïere ööhpehtimmie, sjïere pedagogihke)