Följ stigen

Paulus Utsin vaajesh daaroengïelesne jïh saemiengïelesne.

Saemien vaajesh noerhtesaemien- jïh daaroengïelesne. Voestes låhkoe saemiengïelesne biejjiebaakojne "Don čanat mu alccesat". Gærjesne jïjnjh guvvieh jïh bïevnesh Paulus Utsin maadtoen,  jielemen, båatsoejielemen jïh tjaelemen bïjre. Nils Aslak Valkeapää daam gærjam tjaaleme.