Elva og vakkerfuglen

Daate gööktengïeleh maanagærja, deahpadimmiejgujmie eatnamistie.

Gærjesne åadtjobe jeanoen bïjre govledh mij mearoen mietie ohtsede. Eatneme lea personifijeereme, dyjrh soptsestieh, gaajhki leah jïjtjemsh håhkoeh, ïedtjh jïh tjomperh.