Bli med til Ingrid, Johan og kua

Maanagærja govsi, mielhkiej jïh fievsien bïjre.

Guvviegærja lea aelhkies lohkedh jïh lea govsi bïjre. Mijjieh åadtjobe lïeredh gusnie jïh guktie mijjieh mielhkiem åadtjobe, maam maahta mielhkine darjodh jïh guktie lea fievsesne barkedh. Gærja aaj noerhtesaemiengïelesne gååvnese, bijjiebaakojne Vulgot Ingrid, Juhána ja gusa lusa.

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.