Åvlan aarke-biejjie

Daate lea aelhkies lohkemegærja åarjelsaemiengielese.

Daate lea aelhkies lohkemegærja Åvla jïh sov aarkebiejjiem bïjre. Gærjam maahtah gïele-jïh baakoeööhpehtimmese nuhtjedh. Daate gærja maahta aaj aevhkine learohkide årredh mah aarkebiejjien baakoeh daarpehtieh lierehtalledh. Gærjesne eesni klaerieguvvie. Gærja aaj goh noerhtesaemiengïelese gååvnese. 

 

(Sjïereööhpehtimmie, sjïerepedagogihke)