Åarjel-saemieh - Samer i sør

Jaepiegærja nr. 1

Daate jaepiegærja mij jaepide 1982/83 bööti dïhte voestes gærja dejstie jaepiegærjijste mejtie buakteme jïh fïerhten gåalmede jaepien båateme (badth ij akten jaepie). Daesnie 11 gærjah tjaalasovveme. Minngemes gærja jaepien 2013 bööti.