Saemien åålmegebiejjie 2014

Heevehtimmie saemien åålmegebiejjeste 2014.
Embedded video
nrk

Daesnie vuajnah guktie almetjh saemien åålmegebiejjiem ovmessie sijjine heevehtieh.