Fra skogsus til elvebrus

Dïmperh foeresjidh.

Avtesne provhki aaj dïmperh pluahtajgujmie Finnmaarhkesne foeresjidh. Daennie programmesne naan båeries almetjh Karasjohkeste vuesiehtieh guktie aarebi dïmperh foeresji.