Suvhtedh suvhtedh suv

Å leke og lære med musikk, rytme og bevegelse er naturlig og morsomt. CDen passer bra i barnehager og er et velegnet læremiddel i musikkfaget i skolen.

Med CD-følger et mini sanghefte med alle 16 sangene på sørsamisk.

 1. Suvhtedh suvhtedh suv
 2. Daelie mijjieh libie laavloeminie
 3. Tjaetsie
 4. Tjïjhtje tjaebpies tjeehpes tjåktjah
 5. Åvlan leah gåetiejuvrh
 6. gåstan lea onne bïenjetje
 7. Skåajjen juvrh
 8. Trabloeh vïerhtse
 9. Soermelaavloe
 10. Akte guelie vuaja
 11. Krievvie lea gujht giedtesne
 12. Madtjeles leam 
 13. Åhtehtsh
 14. Onne Laara
 15. Vuertedh stroehte-iehkedem
 16. Nåå, nåå dellie