Sámos - voesse

Sámos-voesse aath maanagïertemaanide åtna.   

Guksie, boehtele, beapmoeburhtje, reflekse, reflekseveste, buffe jïh bïevnesegærjetje leah voessen sisnie. Jis sïjhth voessem dongkedh, diedth “Löönedh”-båalose jïh tjaelieh man gellieh voessh jïh gåabph edtjebe seedtedh.