Saemiengïelesne mubpiengïeline, saemien 4 (SAS04‑01)

 • baakoeh jïh baakoetjïerth jïjtse aarkebiejjien jïh lïhkes byjreski bïjre nuhtjedh
 • dååjresi jïh soejkesji bïjre soptsestalledh jïh soptsestidh
 • åehpies teemah tjïelkestidh jïh åehpiedehtedh
 • åenehks teeksth tjaeledh mah bievnieh, soptsestieh jïh gihtjieh
 • tjïelkelaakan soptsestidh jïh baakoeh sojjehtidh jïh raajesh tseegkedh guktie mubpieh guarkoeh
 • baakoeh jïh baakoetjïerth jïjtse aarkebiejjien jïh lïhkes byjreski bïjre nuhtjedh
 • dååjresi jïh soejkesji bïjre soptsestalledh
 • åehpies teemah tjïelkestidh jïh åehpiedehtedh
 • åenehks teeksth tjaeledh mah bievnieh, soptsestieh jïh gihtjieh
 • tjïelkelaakan soptsestidh jïh baakoeh sojjehtidh, jïh raajesh tseegkedh guktie mubpieh guarkoeh
 • jeereldihkie baakoeh jïh baakoetjïerth nuhtjedh ïedtji jïh astoe-aejkien bïjre
 • aelkedh, jåerhkedh jïh soptsestallemh galhkedh
 • jïjtse mïelh njaalmeldh buektedh
 • ovmessie teemah tjïelkestidh jïh åehpiedehtedh
 • saemien lidteratuvrem goerehtidh jïh dan bïjre soptsestalledh
 • teeksth tjaeledh mah bievnieh, soptsestieh jïh gihtjieh
 • baakoeh sojjehtidh jïh raajesh tseegkedh guktie mubpieh guarkoeh
 • jeereldihkie baakoeh jïh baakoetjïerth nuhtjedh mah sjyöhtehke heannadimmieh jïh saemien kultuvrem jïh aerpievuekieh buerkiestieh
 • meatan årrodh spontaane jïh soejkesjamme soptsestalleminie
 • ovmessie teemah goerehtidh jïh åehpiedehtedh
 • saemien dïejvesh jïh soptsestimmievuekieh goerehtidh jïh dejgujmie kreatijvelaakan barkedh
 • bievnedh, soptsestidh jïh buerkiestidh njaalmeldh jïh tjaaleldh
 • maereles baakoesojjehtimmiem jïh raajesestruktuvrem nuhtjedh
 • jeereldihkie baakoeh jïh baakoetjïerth nuhtjedh ïedtji jïh astoe-aejkien bïjre
 • soptsestallemh aelkedh jïh jåerhkedh
 • jïjtse mïelh njaalmeldh buektedh
 • ovmessie teemah tjïelkestidh jïh åehpiedehtedh
 • saemien lidteratuvrem goerehtidh jïh dan bïjre soptsestalledh
 • teeksth tjaeledh mah bievnieh, soptsestieh jïh gihtjieh
 • baakoeh sojjehtidh jih raajesh tseegkedh guktie mubpieh guarkoeh
 • jeereldihkie baakoeh jïh baakoetjïerth nuhtjedh mah sjyöhtehke heannadimmieh jïh saemien kultuvrem jïh aerpievuekieh buerkiestieh
 • meatan årrodh spontaane jïh soejkesjamme soptsestalleminie
 • ovmessie teemah goerehtidh jïh åehpiedehtedh
 • saemien dïejvesh jïh soptsesh goerehtidh jïh dejgujmie kreatijvelaakan barkedh
 • bievnedh, soptsestidh jïh buerkiestidh njaalmeldh jïh tjaaleldh
 • maereles baakoesojjehtimmiem, raajesestruktuvrem jïh teekstestruktuvrem nuhtjedh