Saemiengïelesne mubpiengïeline, saemien 3 (SAS03‑01)

 • heannadimmiej jïh soejkesji bïjre soptsestalledh jïh soptsestidh
 • åehpies teemah tjïelkestidh jïh åehpiedehtedh
 • åenehks teeksth tjaeledh mah bievnieh, soptsestieh jïh gihtjieh
 • tjïelkelaakan soptsestidh jïh baakoeh sojjehtidh jïh raajesh tseegkedh mejtie mubpieh guarkoeh
 • jeereldihkie baakoeh jïh baakoetjïerth nuhtjedh ïedtji jïh astoe-aejkien bïjre
 • dååjresi jïh soejkesji bïjre soptsestalledh
 • ovmessie teemah goerehtidh jïh åehpiedehtedh
 • teeksth tjaeledh mah bievnieh, soptsestieh jïh gihtjieh
 • maereles baakoesojjehtimmiem jïh raajesestruktuvrem nuhtjedh
 • jeereldihkie baakoeh jïh baakoetjïerth nuhtjedh barkoejieleden jïh saemien jielemi bïjre
 • meatan årrodh soptsestalleminie sjïehteles lahtesigujmie, gyhtjelassigujmie jïh vaestiedassigujmie
 • faageles teemah åehpiedehtedh
 • bievnedh, soptsestidh jïh buerkiestidh njaalmeldh jïh tjaaleldh
 • reaktatjaelemen, baakoesojjehtimmien, raajesestruktuvren jïh teekstestruktuvren vihkeles njoelkedassh nuhtjedh