Peanna

Aelhkies lohkemegærja.

Gærjan soptseste lea peannan bïjre mij juvride jïh guelide viehkehte.

Gærja noerhte- jïh julevsaemiengïelesne gååvnese jïh aaj punktskriftine

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.

(Sjïere ööhpehtimmie, sjïere pedagogihke)