Mejtie sån jåvle-aajja daan jaepien båata?

Maanagærja maanaj bïjre mah vuertiemisnie jåvlide aavodeminie.

Jåvlh leah, Aanna jïh Eebre aavodeminie vadtesh noeledh. Pryövijægan vadtesidie ohtsedh joe åvtelen jåvleiehkeden. Ihkie dah abpe gåetesne ohtsedeminie, eakan maam gænnah gaavnh. Aehtjebh tjidtjebh maanide soelkehtægan dåajvoehtægan nov sån jåvleaajja båata.

Gærja lea noerhtesaemien jïh julevsaemien aaj jïh goh digitaalegærja Nasjonalbiblioteekesne.