Guffa

Maanagærja.

Gærja staaloen Guffa bïjre aelhkie lohkedh. Gærja sjïehteles gosse maanah aelkieh   lïeredh lohkedh jïh learoehkidie giej joekoen daerpiesvoeth.

Gærja aaj noerhtesaemien- jïh julevsaemiengïelesne jïh digitaalegærjine Nasjonalbibliotekesne. (Sjïere lohkehtimmie)