Govneboetske

Åarjelsaemien heamturegærja.

Govneboetske lea dïhte daaroen "Askeladden". Gærjesne sjiehteles guhkie teksth maanaskuvlen maanide jïh klaerieguvvieh.