Gaahkoesnaejrie

Gærjesne lohkebe göökte maanaj bïjre mah gaahkoesnaejriej aeredsbeapmojne jurjiehtægan.
Gærja sjeahta golhpedæjjide jïh learoehkidie mejnie sjïere deerpegh. Gærja aaj noerhtesaemiengïelese gååvnese.