Akten biejjien Aannine

Geehpes lohkemegærja maanaskuvle maanide.

Daate gærja lea Aanan bïjre jïh gaajhke sov darjome akte biejjesne. Liv Karin Joma lea åarjelsaemiengïelese jarkoestamme.

Gærja aaj noerhtesaemiengïelese gååvnese. 

(Sjïereööhpehtimmie, sjïerepedagogihke)