Den stille kampen: Kampen for språket

Daaroen dokumentareraajroe saemien jielemetsiehkien bïjre, Nordkalottesne.
Embedded video
nrk

Marja dikth tjaala, gïelesne mij mahte ij naaken guarkah. Dïhte dïhte voestes aaltese fuelhkesne mij åadtjoeji gåetesne årrodh jïh aaj åarjelsaemien skuvlesne lïeredh. Jïjnjemes dejstie laedtijste eah daejrieh, jienebh saemien gïelh Nöörjesne. Gihtjebe mejtie gaajhkh dah saemien gïelide Elgåesne, Kárášjohkesne, Guovdageaidnusne jïh Helsingforsesne aejhtemen nuelesne – jallh haajpanieh.