Saemiej laavlome

Isak Saba (1875-1921) Saemiej laavlomem tjaaleme.

Public domain 1.0

Tjaatsegisnie saemien laavloem golme saemien gïeline gaavnh. Dïedth veedtjh fijlem.

  • Noerhtesaemien
  • Åarjelsaemien
  • Julevsaemien

Ella Holm Bull laavloem åarjelsaemiengïelese jarkoestamme.

Sigga Tuolja-Sandström laavloem julevsaemiengïelese jarkoestamme.