Rødhette og Ulven

Soptsese Rødhette og vargen lea akte dejstie byögkelommes soptsesijstie.

Daelie maehtiejidie dïhte båeries klassikere orre guvviejgujmie HD-hammosne vuejnedh. Daate lea appem maam maanah mujhtieh gosse byjjenidh. Datne maahtah jïjtje lohkedh jallh baajh appem lohkedh. Appe lea aaj hijven viehkiedïrregem dejtie gïeh edtjieh aalkedh lohkedh.