Noerhtesaemien-daaroen digitaale baakoegærja

Daennie gaskeviermiebaakoegærjesne medtie 60 000 bihkehtsbaakoe.

Baakoegærjah mah gaskeviermesne gååvnesh:

  • Sámi – dáru sátnegirji / Samisk – norsk ordbok (1995)
  •  Norsk – samisk ordbok /Dáru – sámi sátnegirji (2000)