Lexin

Interaktijve baakoegærja guvviejgujmie dovne åarjelsaemiengïeles, svïenskegïelese jïh englaantengïelese.

Daate lea interaktijve baakoegærja guvviejgujmie gusnie medtie 1800 fierhtenbeajjetje baakoeh. Dah baakoeh leah 31 ovmessie aamhtesidie juakasovveme. Maahtah gaajhkh baakojde goltelidh, juktie govlh guktie edtjh baakojde jiehtedh.