Gullie-tjååtsele

Tjoejegærja. 

Nïejte mij gullie-tjååtselinie sjïdti, lea tradisjonelle saemien åålmegeheamture. Dïhte buerievoeten jïh bahhasvoeten bïjre, tjoevken jïh jemhkelen bïjre, eensi jïh sluekies almetji bïjre.

Dïhte aaj gærjine gååvnese.