Gïelespïele - Gïele

Applikasjuvne.

Gïelespïele datnem viehkehte åarjelsaemien lïeredh njieljie lustes boelhki tjïrrh. Gosse goltelh jïh mubpesth jeahtah sïjhth jïjnjh nuhteligs raajesh jïh baakoeh lïeredh mejtie dov aarkebiejjien daarpesjh.

Sjeahta dovne geervide jïh maanide.