Eatnemen-baakoe

Daesnie maahta filmh jïh animasjovnh guktie laante vååjnoe vuartasjidh jïh baakoeh disse lïeredh.

Maahtoe eatnemen-baakoej bïjre lij maahtoem mij lij joekoen vihkeles dej beeli utnedh. Daaletje aejkesne leah seamma vihkeles dam maahtoem utnedh, jalhts daelie almetjh aelkieminie dejtie åajaldaehtedh. Dan åvteste mijjieh daam sæjroem tseegkeme. Daennie sæjrosne mijjieh jijnjemes baakojde eatnemen bïjre tjöönghkeme. Daesnie maahta filmh jïh animasjovnh guktie laante vååjnoe vuartasjidh jïh baakoeh disse lïeredh. Lissine disse baakoe-læstoe gååvnese, jeenjemes baakojste leah Åarjelsaemien- daaroen baakoegærjeste tjöönghkeme. Ulmie-dåehkie daennie sæjrosne lea dovne learohkh maana, noere jïh jåarhkeskuvlide. Menh aaj mubpide mah iedtjem utnieh åarjelsaemien eatneme-goerkesimmine.