Eatneme

Eatnemen-baakoeh

Daesnie maahta filmh jïh animasjovnh guktie laante vååjnoe vuartasjidh jïh baakoeh disse lïeredh. Lissine disse baakoe-læstoe gååvnese, jeenjemes baakojste leah Åarjelsaemien- daaroen baakoegærjeste tjöönghkeme.