Baakoeh

Baakoeh 1.2 akte åarjelsaemien baakoelæstoeappe 3000 baakoejgujmie.

Baakoelæstosne maahtah dovne nöörjen- jïh saemiengïelesne ohtsedh. Datne maahtah dejtie åarjelsaemien baakojde goltelidh. Sjeahta gaajhkesidie mah sijhtieh åarjelsaemien lïeredh jïh joekoen skuvlide.